ALGEMENE VOORWAARDEN MOOVE CONNECTED MOBILITY B.V.

1. Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de Connected Mobility Diensten van Moove.

1.2 Berijder: de feitelijk gebruiker die door de Klant schriftelijk is gemachtigd het voertuig als onderdeel van de Vloot te gebruiken.

1.3 Moove: Moove Connected Mobility B.V., een besloten vennootschap statutair gevestigd te 's Gravenhage en kantoorhoudende te Stadsplateau 11 (3521 AZ) te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24439644.

1.4 Connected Mobility Diensten: de door Moove geleverde voertuiggebonden informatie- en (mobiele) elektronische communicatiediensten, welke diensten kunnen worden benaderd door de Klant via de Website.

1.5 Connected Mobility Omgeving: de IT-omgeving waarbinnen de Connected Mobility Diensten worden geleverd.

1.6 Dienstenlijst: de lijst met Connected Mobility Diensten die op basis van de Leveringsovereenkomst door de Klant worden afgenomen.

1.7 Dongle: betekent een apparaat dat door de Klant gekocht wordt van Moove dat gebruikt kan worden om de Gegevens te verkrijgen via de satelliet en om deze Gegevens en andere berichten via de Connected Mobility Diensten (hetzij automatisch volgens een vaste procedure hetzij door handmatig inwinnen van informatie) te verzenden en ontvangen.

1.8 Gebied: het gebied zoals omschreven in de Leveringsovereenkomst.

1.9 Gegevens: betekenen, mogelijk en afhankelijk van welke Connected Mobility Diensten de Klant afneemt de volgende persoonlijke gegevens of door het voertuig geregistreerde gegevens:

(a) contactgegevens van Berijder, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;

(b) leeftijd en geslacht van Berijder;

(c) gegevens met betrekking tot het rijbewijs van Berijder;

(d) gegevens over het dienstverband, beroep en werkgever van Berijder;

(e) het kenteken, voertuigidentificatienummer en gegevens van het voertuig dat door Berijder gebruikt wordt, zoals aanschafdatum, kilometerstand, gegevens met betrekking tot uitgevoerd onderhoud en schades, etc.;

(f) locatiegegevens van het voertuig, gegenereerd door middel van door Berijder zelf actief uitgevoerde handelingen, zoals navigatiehulp, in het navigatiesysteem ingevoerde zoekopdrachten, etc.;

(g) (technische) gegevens met betrekking tot veiligheid, zoals informatie omtrent activering van airbags en gordelspanners, ramen en deuren die wel of niet gesloten zijn, etc.;

(h) (technische) gegevens met betrekking tot de status van de motor, de besturing, de remmen, onderhoud, het aantal nog resterende kilometers en maanden voor het volgende onderhoud, etc.;

(i) rijgegevens, zoals snelheid, gebruik van rem- en gaspedalen, richting van het voertuig, brandstofverbruik, hoeveel brandstof een voertuig nog heeft, rijduur, etc.;

(j) locatiegegevens, zoals de daadwerkelijke positie van het voertuig op dat moment, bepaling van de zone waarin het voertuig zich bevindt, geofencing, etc.;

(k) omgevingsgegevens, zoals de buitentemperatuur; en

(l) alle andere gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de Leveringsovereenkomst en verbetering van de Connected Mobility Diensten.

1.10 Geotab: de producent en de leverancier van de Dongle, Geotab Inc. kantoorhoudende aan 1075 North Service Road West, Unit 21, Oakville, ON L6M 2G2 in Canada.

1.11 Klant: de klant zoals vermeld in de Leveringsovereenkomst.

1.12 Leveringsovereenkomst: de hoofdovereenkomst tussen Moove en de Klant inclusief alle bijlagen daarbij en de op basis daarvan te sluiten overeenkomsten, waaronder een verwerkingsovereenkomst, alsmede alle aanvragen, offertes, bestellingen, afleverbevestigingen en facturen.

1.13 Overmacht: elke oorzaak buiten de redelijke controle van de betrokken Partij, die de uitvoering van de Leveringsovereenkomst beïnvloedt, inclusief in elk geval de aanhoudende uitval van transport, telecommunicatie of elektrische stroom.

1.14 Partijen: Moove en de Klant;

1.15 Prijsoverzicht: de prijzen voor de Connected Mobility Diensten zoals gespecificeerd in de Leveringsovereenkomst.

1.16 Vloot: de voertuigen zoals gespecificeerd in de Leveringsovereenkomst.

1.17 Website: de website www.mooveconnectedmobility.com.


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal en onverbrekelijk deel uit van de Leveringsovereenkomst, indien en voorzover daarin is opgenomen dat de Klant Connected Mobility Diensten afneemt.

2.2 Eventueel door de Klant terzake van de Connected Mobility Diensten gehanteerde Algemene Voorwaarden en/of inkoopcondities zijn niet van toepassing op de Leveringsovereenkomst en worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Alle documenten genoemd in deze Algemene Voorwaarden, alsmede offertes dienen vertrouwelijk behandeld te worden en kunnen alleen na schriftelijke toestemming van Moove aan andere partijen getoond, dan wel verspreid worden.

3. De Connected Mobility Diensten

3.1 Aan de Klant wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verleend om de Connected Mobility Dienst te gebruiken voor verslag-, plannings- en bericht doeleinden.

3.2 Moove verstrekt aan de Klant de benodigde toegangsgegevens, zoals accountnamen, gebruikersnamen en wachtwoorden voor de Dongles, zoals opgenomen in de Leveringsovereenkomst en geïnstalleerd in de Vloot. Indien en voor zover de Klant op enig moment het aantal Dongles wenst uit te breiden zal zij Moove hiervan op de hoogte stellen en de aanschaf hiervan schriftelijk vastleggen.

3.3 De Klant is verantwoordelijk voor:

(a) het ervoor zorgen dat het deugdelijk functionerende browser software en internettoegang tot de Connected Mobility Diensten van voldoende capaciteit heeft, en

(b) de correcte configuratie van de Connected Mobility Diensten binnen de interne IT-omgeving van de Klant.

3.4 Moove behoudt zich alle rechten voor de vormgeving, inhoud, omvang en/of structuur van de Connected Mobility Omgeving en/of de Connected Mobility Diensten op ieder moment te wijzigen zonder dat zij op enig moment is gehouden de Klant over deze wijzigingen te informeren.

3.5 De Klant mag de Connected Mobility Diensten niet voor illegale doeleinden gebruiken; hij/zij zal ook niet toelaten dat derden dit doen. De Klant is niet gerechtigd om de in het kader van het gebruik van de diensten ontvangen gegevens en informatie met commercieel oogmerk aan derden door te geven of deze verder te verwerken.

3.6 De Klant is uitsluitend gerechtigd de Dongle te gebruiken in het daaraan gekoppelde voertuig en uitsluitend voor de verlening van de diensten door Moove. De Dongles zijn voertuiggebonden en kunnen niet door Klant overgezet worden naar een ander voertuig of gebruikt worden in een ander voertuig.

3.7 Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de Klant's account informatie, waaronder maar niet beperkt tot door de Klant gebruikte wachtwoorden, en alle activiteit van de Klant in de Connected Mobility Omgeving. De Klant verplicht zich Moove onverwijld op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van de Klant's account informatie en activiteit.

4. Gebruik en beschikbaarheid Connected Mobility Diensten

4.1 Moove levert de Connected Mobility Diensten en de Connected Mobility Omgeving. Moove is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de aanschaf en/of het gebruik van Dongles door de Klant, noch voor de (mogelijk) in verband met de aan de Klant te leveren Connected Mobility Diensten vereiste toestemming van de Berijder(s) voor het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens.

4.2 Moove garandeert noch dat de Dongle en de daaraan ten grondslag liggende (GPS-) technieken de Connected Mobility Diensten en de Connected Mobility Omgeving blijven ondersteunen noch dat de Klant in staat zal zijn om de Connected Mobility Diensten en de Connected Mobility Omgeving met succes te gebruiken voor het onder artikel 3.1 beschreven gebruik, vanwege het feit dat dit gebruik gedeeltelijk afhankelijk is van omstandigheden buiten Moove's controle, inclusief die omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is op grond van artikel 3.3. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Moove afhankelijk is van de prestaties van derden die (ondersteunende) diensten en de Dongle leveren. De volgende situaties kunnen zich onder andere voordoen:

(a) De dienstverlening kan ruimtelijk beperkt worden door het ontvangst- en zendbereik van de door de respectieve netwerkproviders beheerde communicatiestations.

(b) De dienstverlening kan ook nadelig beïnvloed worden door onder meer atmosferische omstandigheden, topografische omstandigheden, de locatie van het voertuig en obstakels (bijv. bruggen en gebouwen).

(c) Storingen kunnen zich voordoen als gevolg van Overmacht, waaronder mede begrepen stakingen, uitsluitingen en voorschriften van de overheid, alsmede als gevolg van technische en andere ingrepen aan de systemen van Moove, Geotab, de leveranciers van verkeersgegevens of de netwerkbeheerders, die gericht zijn op een correcte of verbeterde dienstverlening (bijvoorbeeld onderhoud, reparatie, software-updates, uitbreidingen).

(d) Storingen kunnen onder meer ook optreden als gevolg van tijdelijke capaciteitsproblemen door pieken in de afname van de Connected Mobility Diensten of als gevolg van storingen in de telecommunicatiesystemen van derden.

4.3 Moove behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Connected Mobility Diensten en de Connected Mobility Omgeving en de Klant kan op geen enkel moment enige rechten, aanspraken op of belangen in deze intellectuele eigendomsrechten verkrijgen ongeacht het gebruik dat de Klant daarvan maakt op basis van de Leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

5. De Dongle

5.1 De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Dongle wordt geproduceerd en geleverd door niet aan Moove gelieerde entiteiten, waaronder maar niet beperkt tot Geotab.

5.2 De Klant vrijwaart en verdedigt Moove en de aan haar gelieerde (groeps-)maatschappijen tegen iedere aanspraak, vordering, verlies, schadevergoedingen, boetes, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of die op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de Dongle door de Klant, de Berijder en/of claims van derden.

5.3 De Klant is verantwoordelijk dat de Dongle adequaat en in goede orde is onderhouden en zal daartoe alle redelijke maatregelen nemen alsmede die maatregelen nemen om iedere schade door het gebruik van deze Dongle te voorkomen althans te reduceren.

6. Prijs en betaling

6.1 De Klant betaalt voor de levering van de Connected Mobility Diensten de vergoeding, zoals omschreven voor de individuele diensten in het Prijsoverzicht in de Leveringsovereenkomst. De kosten zijn exclusief (a) BTW en andere omzetbelasting en incidentele kosten en uitgaven en (b) kosten in verband met de aankoop, lease of gebruik van de Dongle (tenzij anders overeengekomen).

6.2 De vergoeding kunnen op ieder moment door Moove worden gewijzigd, mits Moove de Klant ten minste drie (3) maanden van tevoren hiervan op de hoogte heeft gesteld.

6.4 De Klant zal de vergoeding voor de Connected Mobility Diensten ook na expiratie van de Leveringsovereenkomst aan Moove verschuldigd blijven tot het moment waarop hij de Dongle, alsmede alle daarbij en toebehorende zaken zal hebben ingeleverd.

6.5 Het is de Klant niet toegestaan ten aanzien van enig bedrag dat hij Moove op grond van de Leveringsovereenkomst of de Connected Mobility Diensten verschuldigd zal zijn, korting toe te passen, betaling op te schorten of deze te verrekenen.

6.6 Indien de betaling van enig op basis van de Leveringsovereenkomst of de Connected Mobility Diensten door de Klant verschuldigd bedrag niet uiterlijk op de vervaldatum is geschied, is de Klant, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim en is de Klant vanaf de vervaldatum tot aan die der algehele betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het uitstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Kosten van derden om vorderingen te innen zullen door Moove worden doorberekend aan de Klant

6.7 Indien de betaling van enig op basis van de Leveringsovereenkomst of de Connected Mobility Diensten door de Klant verschuldigd bedrag niet uiterlijk op de vervaldatum is geschied, behoudt Moove zich het recht voor om de toegang en het gebruik van de Klant tot de Connected Mobility Diensten op te schorten totdat alle uitstaande bedragen (inclusief rente en kosten) betaald zijn. . De kosten voor het opschorten en reactiveren van de Connected Mobility Diensten worden te allen tijde gedragen door de Klant.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Moove is in geen enkel geval, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief in elk geval nalatigheid), onjuiste voorstelling van zaken (anders dan bedrieglijke voorstelling), niet-nakoming van een wettelijke verplichting of anderszins vanwege de Leveringsovereenkomst en/of de Connected Mobility Diensten, aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van kosten, enige winstderving, verlies van verwachte besparingen, inkomsten, zaken (waaronder het voertuig en/of de Dongle), verlies of corruptie van gegevens, exploitatieverlies, verlies van goodwill, verliezen door vertraging of elke directe, indirecte of gevolgschade van wat voor aard dan ook) van de Klant, de Berijder, de feitelijke bestuurder, inzittenden van het voertuig en/of derden, welke schade direct of indirect is veroorzaakt of op enigerlei wijze verband houdt met:

(a) het gebruik van de Connected Mobility Diensten en/of de Dongle;

(b) tekortkomingen, onderbrekingen of gebreken in de Connected Mobility Diensten en/of aan de Dongle;

(c) handelingen van door Moove ingeschakelde derden;

(d) het gebruik van door Moove in het kader van de Leveringsovereenkomst en/of Connected Mobility Diensten verstrekte en/of (van de Klant, de Berijder en/of van derden) verkregen (privacygevoelige) gegevens;

(e) overtreding van geldende wet- en regelgeving;

(f) niet-nakoming door de Klant van enige verplichting uit hoofde van de Leveringsovereenkomst en/of de Connected Mobility Diensten;

tenzij de schade is ontstaan als een direct gevolg van opzet of grove schuld van Moove.

7.2 De Klant vrijwaart Moove - in aanvulling op de vrijwaring als bedoeld in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden - uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen van derden welke op enige hierboven genoemde schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden en de Klant vrijwaart Moove voor alle aanspraken van derden terzake en zal alle kosten en schade vergoeden die Moove ter bescherming van haar rechten mocht maken respectievelijk zal lijden.

7.3 Een claim inzake verlies of schade dient binnen drie (3) maanden vanaf de datum waarop de schade is veroorzaakt, gemeld te worden aan Moove, bij gebreke waarvan deze claim geacht wordt te zijn opgegeven.

8. Overmacht

8.1 Geen van Partijen is aansprakelijk voor de niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Leveringsovereenkomst (met uitzondering van betalingsverplichtingen) die is veroorzaakt door Overmacht. De vertraagde Partij zal alle redelijke inspanningen verrichten om de Overmacht te overwinnen of om de Overmacht heen te werken.

9. Verwerking gegevens

9.1 De Partijen nemen alle bepalingen van relevante wetten en richtlijnen inzake de bescherming van gegevens in achtHieronder valt de verplichting van de Klant betrokkenen over de, op grond van zijn instructies uitgevoerde, verwerking van hun gegevens door Moove toereikend te informeren.

9.2 Ten behoeve van de uitvoering en verbetering van de Connected Mobility Diensten verzamelen en verwerken Moove en de door haar ingeschakelde dienstverleners en leveranciers, waaronder maar niet beperkt tot Geotab, gegevens van de Klant, de Vloot, Berijders en de relevante voertuigen. Moove zal deze gegevens van de Klant, de Berijders en de relevante voertuigen verzamelen en verwerken uitsluitend voor zover dit dienstig is aan de uitvoering en verbetering van de Connected Mobility Diensten. De hiertoe met de Klant gemaakte afspraken zijn of zullen worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. De verzameling en verwerking van gegevens van de Klant, de Vloot, de Berijders en de relevante voertuigen vindt plaats in overeenstemming met de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Moove gaat er bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens van de Berijder vanuit dat de Klant (i) zich in voldoende mate vergewist heeft van de belangen van de Berijders, (ii) deze belangen, en zijn eigen -legitieme- belangen bij de verzameling en verwerking van de persoonlijke gegevens van de Berijders afdoende tegen elkaar afgewogen heeft en (iii) daarbij gemotiveerd de keuze heeft kunnen maken dat hij een gerechtvaardigd belang heeft om betreffende gegevens op de in de met Moove gesloten Verwerkingsovereenkomst genoemde gronden en de in de Leveringsovereenkomst omschreven doeleinden te verzamelen en te verwerken. Klant is er van op de hoogte dat een Berijder het verzamelen en verwerken van zijn persoonlijke gegevens kan inperken door gebruik te maken van de rechten die de AVG hem geeft.

9.3 Verwerking van de gegevens van de Klant, de Vloot, de Berijders en de relevante voertuigen zal niet buiten tot de Europese Unie behorende landen plaatsvinden, tenzij deze minimaal evenveel waarborg bieden als de Europese Unie en schriftelijk met de Klant overeengekomen is dat verwerking ook in die landen mag plaatsvinden, zoals ingeval van Geotab, dat haar hoofdkantoor in Canada heeft.

9.4 De gegevens benodigd voor de uitvoering en verbetering van de Connected Mobility Diensten worden opgeslagen voor de duur van de Connected Mobility Diensten en voor zolang als nodig is voor Moove om te kunnen voldoen aan de verplichtingen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant alle data en andere inhoud, indien van toepassing, dat is opgeslagen in de Connected Mobility Omgeving ten aanzien van de Connected Mobility Diensten te verwijderen tegen het einde van de Connected Mobility Diensten en/of de Leveringsovereenkomst.

9.5 Moove behoudt zich het recht voor om geaggregeerde (niet-persoonlijk herleidbare) informatie verkregen in het kader van de Connected Mobility Diensten te delen met derde partijen voor welk doel ook. Indien de Klant niet wenst dat deze gegevens worden gedeeld, dient de Klant de Connected Mobility Diensten niet te activeren.

10. Looptijd en beëindiging

10.1 Beide Partijen mogen, zonder afbreuk te doen aan enige van hun andere rechten die hieruit voortvloeien, de dienstverlening onder de Connected Mobility Diensten onmiddellijk met schriftelijke opzegging te beëindigen, indien:

(a) de andere Partij een wezenlijke voorwaarde hieruit niet nakomt of uitvoert, inclusief in elk geval geen of late betaling, en dit verzuim of deze niet-nakoming (indien te verhelpen) niet hersteld wordt binnen dertig (30) dagen nadat de schriftelijke aankondiging, die de niet-nakoming meldt en eist dat deze verholpen wordt, gegeven is,

(b) één van de volgende situaties zich voordoet: (a) het verzoek gedaan wordt voor de ontbinding van de andere Partij; (b) de andere Partij het onderwerp is van een uitspraak of een werkelijke beslissing wordt genomen om de andere Partij te ontbinden; (c) het verzoek tot een beschikking of verzoek tot benoeming van een curator (inclusief een administratieve curator), bewindvoerder, trustee of soortgelijke bestuurder met betrekking tot de andere Partij; (d) indien een curator, administratieve curator, bewindvoerder of soortgelijke bestuurder is benoemd over de activa of over de onderneming in zijn geheel of een deel daarvan; (e) de andere Partij een faillissementsakkoord of regeling treft met haar crediteuren in zijn algemeenheid of een opdracht ten gunste van haar crediteuren of een andere soortgelijke regeling treft; (f) de andere Partij failliet gaat; (g) de andere Partij niet langer in staat is haar schulden te betalen of anderszins insolvent raakt; (h) de andere Partij de voortzetting van haar zaken stopzet, of dreigt stop te zetten, of

(c) er een uitstel of niet-nakoming van de uitvoering van de dienstverlening onder de Connected Mobility Diensten is geweest dat voortvloeit uit Overmacht, welk uitstel of niet-nakoming langer heeft geduurd dan drie (3) maanden.

11. Hoofdelijke aansprakelijkheid

11.1 Indien meerdere (rechts)personen onder de Leveringsovereenkomst als de Klant optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste en tijdige nakoming van alle voor de Klant uit de Leveringsovereenkomst, waaronder mede inbegrepen alle kosten en schade die verband houden met een niet correcte nakoming van die Leveringsovereenkomst en/of op die basis afgenomen dienstverlening. In het geval de Klant de Leveringsovereenkomst heeft ondertekend is hij jegens Moove tevens hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit alle daaronder te sluiten overeenkomsten, zelfs in het geval hij de betreffende overeenkomst of de orderbevestiging daartoe niet zelf heeft medeondertekend.

11.2 Een hoofdelijk mededebiteur blijft volledig en voor het totaal aansprakelijk ook indien de looptijd of de voorwaarden van de Leveringsovereenkomst en/of eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden gewijzigd of aangepast en hij daaraan niet expliciet zijn medewerking of toestemming heeft verleend.

12. Overig

12.1 De Klant draagt alle gerechtelijke en buitgerechtelijke incassokosten die redelijkerwijs door Moove zijn gemaakt als gevolg van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), dan wel de rechtsopvolger daarvan.

12.2 Geen van Partijen mag haar rechten en plichten onder de Leveringsovereenkomst of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst, zowel geheel als gedeeltelijk, cederen, uitbesteden, overdragen of ter beschikking stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, met dien verstande dat Moove haar rechten en verplichtingen onder de Leveringsovereenkomst of enige daaruit voortvloeiende overeenkomst, zowel geheel als gedeeltelijk, aan haar gelieerde bedrijven mag cederen, uitbesteden, overdragen of ter beschikking stellen zonder de voorafgaande toestemming van de Klant.

12.3 De door Moove verzorgde diensten zijn onderhevig aan omzetbelasting. Alle doorberekeningen en facturen van Moove worden verhoogd met omzetbelasting.

12.4 De onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling uit de Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Leveringsovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Indien de rest van de bepaling(en) niet wordt beïnvloed, zullen Partijen alle redelijke inspanningen aanwenden om binnen redelijke termijn tot een akkoord te komen over wettige en redelijke variaties op de Leveringsovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden die nodig zijn om, zoveel mogelijk, hetzelfde effect te bereiken als bereikt zou zijn door de betreffende bepaling, of deel van de betreffende bepaling.

12.5 Moove heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen van kracht zullen worden op de datum waarop de Klant hiervan op de hoogte wordt gesteld.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de Leveringsovereenkomst, alsmede alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, al dan niet in verband met de Connected Mobility Diensten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle eventuele geschillen die uit de Leveringsovereenkomst alsmede alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Moove Connected Mobility B.V.

Utrecht, november 2019